plenfrde

Dlaczego wybierasz bieliznę GAIA - Bielizna GAIA

14.08. 2014 Białystok

Regulamin Zabawy
"Dlaczego wybierasz bieliznę GAIA"§ I Organizacja zabawy


1. Zabawa organizowana jest przez: GAIA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15–111 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000225494, REGON 050586395, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000 zł, w pełni opłacony (zwaną w treści Organizatorem).
2. Zabawa nie jest grą losową zakładem wzajemnym, ani żadną inną grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
3. Organizator oświadcza, że zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, zarządzana ani współorganizowana z portalem społecznościowym Facebook, na którym będą publikowane komentarze w czasie trwania zabawy na fanpage GAIA Sp. z o.o. (http://www.facebook.com/GAIASpzoo)


§ II Uczestnicy Zabawy


1. W zabawy może wziąć udział osoba pełnoletnia, która spełnia łącznie następujące warunki:
• jest osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
• jest Użytkownikiem Facebook, posiadającym swoje osobiste konto, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Facebook;
• osobiste konto Użytkownika na Facebook ma ustawienia publiczne;
• spełnia wymogi niniejszego Regulaminu.
Spełniająca powyższe warunki osoba uczestnicząca w zabawie zwana jest w treści Regulaminu Uczestnikiem.
2. W zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem zabawy, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakie uważa się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich z w/w osobami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wyeliminowania z zabawy Użytkowników biorących udział w zabawie, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ III Przebieg Zabawy


1. Czas trwania Zabawy obejmuje okres od 08:00 14.08.2017r do 23:59 17.08.2017.
2. Nad prawidłowym przebiegiem Zabawy czuwać będą przedstawiciele Organizatora.
Komisja w składzie:
- Paulina Kuźmicka
- Julia Raszczuk
- Anna Jakowlew
3. Aby wziąć udział w zabawie należy: a) dodać komentarz do postu https://www.facebook.com/GAIASpzoo/photos/a.140427652684543.26493.139707929423182/1606988439361783/ na profilu marki GAIA na portalu Facebook, odpowiadając na pytanie „Dlaczego wybierasz bieliznę marki Gaia”
4. Odpowiedź na pytanie określonym w pkt § III ust. 3 ppkt a) musi być pracą autorską pod rygorem usunięcia z zabawy:
Ostateczną decyzję co do spełniania warunku określonego w § III ust. 3 i 4 podejmuje Organizator.
5. Poprzez przystąpienie do zabawy, jego Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem
i akceptuje jego treść.
6. Poprzez opublikowanie komentarza Uczestnik oświadcza, że:
a) jest jego wyłącznym autorem;
b) nie narusza on praw autorskich osób trzecich;
7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia dodanych przez Uczestnika treści, jeżeli nie spełniają one postanowień niniejszego Regulaminu, są obraźliwe, wulgarne lub godzące w dobre imię Organizatora.
8. Użytkownicy Facebooka mogą wyrazić swoje poparcie dla danego Utworu za pomocą natywnej funkcji „Lubię to!” lub komentować Ww. akcje użytkowników Facebook nie mają wpływu na przyznanie Nagród w zabawie.
9. O przyznaniu Nagród w Zabawie zadecyduje Komisja. Decyzja Komisji jest ostateczna. Dokonując oceny Utworów Komisja będzie brała pod uwagę: zgodność komentarza z zadanym przez Organizatora tematem, jak również walory artystyczne, oraz kreatywność .
10. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w dniu 18.08.2017 r. na fanpage GAIA Sp. z o.o. (http://www.facebook.com/GAIASpzoo) poprzez podanie nazwy/imienia
i nazwiska użytkownika, którymi posługują się nagrodzeni Uczestnicy na portalu Facebook. Zwycięzca w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu zabawy powinien skontaktować się
z organizatorem, wysyłając wiadomość e-mail na adres konkurs@gaia.com.pl zawierającą dane osobowe, umożlwiające przesłania nagrody.
Nie przesłanie wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, skutkuje utratą prawa do otrzymania Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.§ IV Nagrody


1. W zabawie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
2. Nagrodą w zabawie jest:
a. bon o wartości 150 zł na zakupy na stronie www.gaia.com.pl
3. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną a niewykorzystane w trakcie zakupów środki nie będą zwracane.
4. Warunkiem odbioru nagrody jest:
a) zgłoszenie się do GAIA Sp. z o.o. w określonym przez organizatora terminie, poprzez kontakt mailowy pod adresem konkurs@gaia.com.pl
b) podanie danych osobowych: imienia, nazwiska; adresu e-mail na który zostanie przesłana nagroda.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników. Nie ma też możliwości przekazania nagrody osobie trzeciej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień lub nagród dodatkowych.


§ V Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w zabawie, przerwania zabawy, jego wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia terminu jego trwania.
2. Regulamin zabawy jest dostępny na fanpage GAIA Sp. z o.o. (http://www.facebook.com/GAIASpzoo)
3. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w Utworach przesłanych przez Uczestników zabawy.
4. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z przesłanych przez niego materiałów na fanpage GAIA Sp. z o.o. (http:// www.facebook.com/GAIASpzoo)
Powyższe uprawnienie uznaje się za nieodpłatną, nieograniczoną w czasie i terytorialnie licencję niewyłączną.
5. Organizator nie odpowiada za nieprzewidziane problemy techniczne związane z brakiem dostępu do Internetu uniemożliwiającymi uczestnictwo w zabawie.
6. Poprzez dodanie komentarza uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w zabawie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
b) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia zabawy;
c) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu działań reklamowych i statystycznych prowadzonych przez firmę GAIA Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883), w tym otrzymywanie wiadomości e-mail.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo swobodnego wglądu do tych danych na życzenie. Administratorem danych osobowych jest GAIA Sp. z o.o.
7. Udział w zabawie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia i nazwiska oraz Utworu na fanpage GAIA Sp. z o.o. (http:// www.facebook.com/GAIASpzoo) oraz stronie firmowej na www.gaia.com.pl
8. W przypadku zastrzeżeń uczestników, co do zgodności przebiegu zabawy z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na adres: konkurs@gaia.com.pl