UE Flag

Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.gaia.com.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży bielizny damskiej. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 poz. 827). Konsumentem jest osoba określona w art 22¹ kodeksu cywilnego. Na potrzeby niniejszego regulaminu za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zamawiający towar w sklepie internetowym Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. W trakcie składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check–box.
 3. Właścicielem sklepu internetowego jest „GAIA Sp. z o.o.” z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000225494, NIP: 542-243-86-03, REGON 050586395, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000 zł, w pełni opłacony (Sprzedawca)
 4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:
  1. Telefonicznie pod numerem: 85 65 38 985, 607 987 689
  2. Drogą mailową na adres: sklep@gaia.com.pl
  3. Listownie na adres 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 29
 5. Przedmiotem działalności jest sprzedaż bielizny damskiej. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzeczy zgodne z umową oraz wolne od wad.
 6. Ceny oferowanych produktów podane są na stronie internetowej przy poszczególnych pozycjach towarowych. Podane ceny są cenami brutto (obejmują podatek VAT) w złotych polskich.
 7. Dodatkowo przy wysyłce towaru doliczany jest do ceny produktu koszt wysyłki (nie dotyczy odbioru osobistego).
 8. Koszt wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztu wysyłki pojawia się w trakcie składania zamówienia, w zależności od wybranej opcji. Ponadto na stronie głównej sklepu znajduję się zakładka z informacją o kosztach i sposobach wysyłki. Wysyłka następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej zapłaty za zamówiony towar.
 9. Towar, w zależności od wyboru Klienta, dostarczany jest w następujący sposób:
  1. Poczta Polska – orientacyjny termin dostawy: do 5 dni roboczych
  2. Kurierem – orientacyjny termin dostawy: następny dzień roboczy
  3. Odbiór osobisty pod adresem ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok
  4. Odbiór w punkcie orientacyjny termin dostawy do 3 dni
 10. Sposób odbioru przesyłki od Przewoźnika (Poczta Polska, firma kurierska) określa Przewoźnik
 11. Podane na stronie internetowej sklepu w chwili składania zamówienia ceny produktów są wiążące. Wszystkie produkty znajdujące się aktualnie w ofercie sklepu internetowego są dostępne.
 12. Zapłata za zamówiony towar następuje w formie:
  1. Kartą kredytową
  2. Przelewem
  3. W systemie PayPal
 13. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę, tj. GAIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, tel. 856642307, fax 856641306, e-mail gaia@gaia.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na stronie głównej sklepu (wzór odstąpienia w formacie pdf), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy wysłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 14. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Konsumenta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Odesłanie bądź przekazanie Sprzedawcy rzeczy następuje pod adresem GAIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wyniku odstąpienia od umowy. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 16. Procedura rozpatrywania reklamacji:
  W przypadku reklamacji towarów zakupionych przez Konsumentów w sklepie internetowym prowadzonym przez GAIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok (Sprzedawca) , obowiązuje następująca procedura reklamacji:
  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodny z umową oraz wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana jest niezgodna z umową. Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w art. 43a i nast. ustawy o prawach konsumenta. Nie wyłącza to odpowiedzialności Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega sprawdzeniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń na opakowaniu.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
  3. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.
  4. Sprzedawca nie jest uczestnikiem kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
  5. Reklamacje można zgłaszać Sprzedawcy osobiście, listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail, posługując się danymi kontaktowymi zgodnie z ust. 4 powyżej.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Odpowiedź zostanie udzielona w taki sposób, jaki Konsument wybrał spośród następujących: za pośrednictwem poczty e-mail, listownie lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 17. Konsument ma możliwość podjęcia próby rozstrzygnięcia ewentualnego sporu w drodze mediacji za pośrednictwem miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji konsumenckich, w tym Federacji Konsumentów, a także skorzystania z pomocy stałego, polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej w ramach procedur określonych prawem. Skorzystanie z w/w sposobów rozwiązywania sporów jest dobrowolne.
 18. Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 19. Do zawarcia umowy (dokonania zakupu) konieczne są do wykonania następujące czynności:
  1. Wybranie określonych towarów
  2. Wybór sposobu dostawy oraz płatności
  3. Uzgodnienie szczegółów (jeżeli dotyczy)
  4. Zapoznanie się i zaakceptowanie podanych informacji i regulaminu
  5. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 20. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim .
 21. Ochrona danych osobowych:
  1. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
  2. Sprzedawca korzysta w ramach Sklepu Internetowego z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Klientowi coraz doskonalsze funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz bardziej dopasowane reklamy. Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może on zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego.
  3. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych przez Sprzedawcę oraz szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Sprzedawcę technologii znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.
 22. Korespondencję związaną z obsługą i realizacją zamówienia prosimy kierować na adres sklep@gaia.com.pl, natomiast wszelkie sprawy z zakresu ochrony danych osobowych prosimy wysyłać na adres rodo@gaia.com.pl
 23. Klient nie może dostarczać Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym.
 24. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają negocjacji i obowiązują, o ile Klient i sprzedający nie poczynili odmiennych uzgodnień. Klient, który chciałby podjąć negocjacje co do któregokolwiek z postanowień Regulaminu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie ustalenia w tym zakresie będą czynione w formie dokumentowej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem nieważności.
 25. Ewentualne postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Klientów sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów nie dotyczą Konsumentów.

Regulamin obowiązujący do 01-01-2023

Regulamin obowiązujący do 01-04-2022

Regulamin obowiązujący do 24-05-2018

Regulamin obowiązujący do 24-12-2014