UE Flag

Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.gaia.com.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży bielizny damskiej. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 poz. 827). Kosumentem jest osoba określona w art 22¹ kodeksu cywilnego. Zamawiający towar w sklepie internetowym Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. W trakcie składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check–box.
 3. Właścicielem sklepu internetowego jest „GAIA Sp. z o.o.” z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000225494, NIP: 542-243-86-03, REGON 050586395, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000 zł, w pełni opłacony (Sprzedawca)
 4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:
  1. Telefonicznie pod numerem: 85 65 38 985, 607 987 689
  2. Drogą mailową na adres: sklep@gaia.com.pl
  3. Listownie na adres 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 29
 5. Przedmiotem działalności jest sprzedaż bielizny damskiej. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzeczy wolne od wad.
 6. Ceny oferowanych produktów podane są na stronie internetowej przy poszczególnych pozycjach towarowych. Podane ceny są cenami brutto (obejmują podatek VAT) w złotych polskich.
 7. Dodatkowo przy wysyłce towaru doliczany jest do ceny produktu koszt wysyłki (nie dotyczy odbioru osobistego).
 8. Koszt wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztu wysyłki pojawia się w trakcie składania zamówienia, w zależności od wybranej opcji. Ponadto na stronie głównej sklepu znajduję się zakładka z informacją o kosztach i sposobach wysyłki. Wysyłka następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej zapłaty za zamówiony towar.
 9. Towar, w zależności od wyboru Klienta, dostarczany jest w następujący sposób:
  1. Poczta Polska – orientacyjny termin dostawy: do 5 dni roboczych
  2. Kurierem – orientacyjny termin dostawy: następny dzień roboczy
  3. Odbiór osobisty pod adresem ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok
  4. Odbiór w punkcie orientacyjny termin dostawy do 3 dni
 10. Sposób odbioru przesyłki od Przewoźnika (Poczta Polska, firma kurierska) określa Przewoźnik
 11. Podane na stronie internetowej sklepu w chwili składania zamówienia ceny produktów są wiążące. Wszystkie produkty znajdujące się aktualnie w ofercie sklepu internetowego są dostępne.
 12. Zapłata za zamówiony towar następuje w formie:
  1. Kartą kredytową
  2. Przelewem
  3. W systemie PayPal
 13. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę, tj. GAIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, tel. 856642307, fax 856641306, e-mail gaia@gaia.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na stronie głównej sklepu (wzór oodstąpienia w formacie pdf), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy wysłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 14. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Konsumenta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Odesłanie bądź przekazanie Srzedawcy rzeczy następuje pod adresem GAIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wyniku odstąpienia od umowy. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Procedura rozpatrywania reklamacji:
  W przypadku reklamacji towarów zakupionych przez Konsumentów w sklepie internetowym prowadzonym przez GAIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok (Sprzedawca) , obowiązuje następująca procedura reklamacji:
  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę prawną lub fizyczną (rękojmia). Towar przed wysłaniem do Klienta podlega sprawdzeniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń na opakowaniu.
  2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.
  3. Sprzedawca nie jest uczestnikiem kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
  4. Reklamacje można zgłaszać listownie na adres podany powyżej. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny, dostępny poniżej.
  5. Jednocześnie ze zgłoszeniem reklamacji należy przesłać zakupiony towar pod adres Sprzedawcy podany powyżej. Przesyłka powinna być dostarczona w sposób zabezpieczający przesyłany towar, zgodnie z zasadami opisanymi w podpunktach h) i i). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, a przesyłki typu "paczkomat" przyjmuje wyłącznie na określonych warunkach. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany i naprawy rzeczy ponosi Sprzedawca.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Odpowiedź zostanie przesłana na adres wskazany w formularzu reklamacyjnym. O ile w wyniku reklamacji Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy za zakupiony towar, przelew zostanie przesłany zgodnie z danymi umieszczonymi w formularzu reklamacyjnym.
  7. W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedawca zwróci Kupującemu uzasadnione koszty przesłania produktu do reklamacji. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
  8. Zwracany produkt, zakupiony uprzednio u Sprzedawcy, powinien być:
   1. nieużywany
   2. czysty i pozbawiony zapachu
   3. kompletny (wszywki, metki, push-up)
   4. zapakowany w usztywniony karton zabezpieczający produkt i jego opakowanie
  9. Do zwracanego produktu należy dołączyć:
   1. oryginał paragonu bądź faktury (dowód zakupu u Sprzedawcy)
   2. wypełniony formularz reklamacyjny
 16. Na etapie poprzedzającym postępowanie sądowe Konsument ma możliwość podjęcia próby rozstrzygnięcia ewentualnego sporu w drodze mediacji za pośrednictwem miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji konsumenckich, w tym Federacji Konsumentów, a także skorzystania z pomocy stałego, polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej w ramach procedur określonych prawem. Skorzystanie z w/w sposobów rozwiązywania sporów jest dobrowolne.
 17. Do zawarcia umowy (dokonania zakupu) konieczne są do wykonania następujące czynności:
  1. Wybranie określonych towarów
  2. Wybór sposobu dostawy oraz płatności
  3. Uzgodnienie szczegółów (jeżeli dotyczy)
  4. Zapoznanie się i zaakceptowanie podanych informacji i regulaminu
  5. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 18. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 19. Ochrona danych osobowych:
  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest GAIA sp. z o.o., ul. Elewatorska 29, 15–620 Białystok
  2. Podane dane osobowe będą przetwarzane:
   1. w celu założenia i prowadzenia konta klienta - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu prowadzenia konta klienta, do czasu rezygnacji z prowadzenia konta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości założenia konta klienta i składania za jego pośrednictwem zamówień. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca hostingu;
   2. w celu zawierania umów sprzedaży wysyłkowej, ich obsługi i realizacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu zawarcia i realizacji umowy, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji zamówień. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca hostingu oraz firmy wysyłkowe, za pośrednictwem których nastąpi dostawa zamówionego towaru, operator płatności online - w przypadku płatności realizowanej za pośrednictwem operatora;
   3. w celu realizacji umowy sprzedaży, realizacji obowiązków przewidzianych prawem ciążących na GAIA Sp. z o.o. oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane mogą być przekazane firmom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych świadczącym usługi, w szczególności księgowe, prawne, windykacyjne.
   4. w celu promocji produktów własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - do wniesienia sprzeciwu na otrzymywanie informacji handlowych lub do ustania celu biznesowego. Podanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne. Potencjalnymi odbiorcami danych są dostawca hostingu, firma świadcząca na rzecz administratora danych osobowych usługi marketingu, dostawca oprogramowania wykorzystywanego w celu wysyłania informacji handlowych.
   5. w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego przez użytkownika (pliki Cookie) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - a dokładnie w celu: utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła, dostosowania i optymalizacji sklepu internetowego do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu internetowego - odbiorcą powyższych danych będzie dostawca oprogramowania strony internetowej oraz hostingu strony, Google Inc z siedzibą w USA. Dane przetwarzane w tym zakresie przetwarzane będą do ustania przyczyny biznesowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności Polityka prywatności
   6. w celu zbierania opinii związanych z jakością obsługi oraz dostarczanego towaru - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą powyższych danych będą serwisy obsługujące opnie. Dane przetwarzane w tym zakresie przetwarzane będą do ustania przyczyny biznesowej lub do wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres: rodo@gaia.com.pl;
  3. osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, natomiast w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres: rodo@gaia.com.pl;
  4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  5. Państwa aktywność na stronie może być wykorzystana w celu przekazania Państwu sprofilowanej reklamy Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  6. administratorem danych osobowych Klienta jest GAIA sp. z o.o., ul. Elewatorska 29, 15–620 Białystok;
  7. Podane dane osobowe będą przetwarzane:
   1. w celu założenia i prowadzenia konta klienta - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu prowadzenia konta klienta, do czasu rezygnacji z prowadzenia konta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości założenia konta klienta i składania za jego pośrednictwem zamówień. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca hostingu;
   2. w celu zawierania umów sprzedaży wysyłkowej, ich obsługi i realizacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu zawarcia i realizacji umowy, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji zamówień. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca hostingu oraz firmy wysyłkowe, za pośrednictwem których nastąpi dostawa zamówionego towaru, operator płatności online - w przypadku płatności realizowanej za pośrednictwem operatora;
   3. w celu promocji produktów własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - do wniesienia sprzeciwu na otrzymywanie informacji handlowych lub do ustania celu biznesowego. Podanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne. Potencjalnymi odbiorcami danych są dostawca hostingu, firma świadcząca na rzecz administratora danych osobowych usługi marketingu, dostawca oprogramowania wykorzystywanego w celu wysyłania informacji handlowych.
   4. w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego przez użytkownika (pliki Cookie) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - a dokładnie w celu: utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła, dostosowania i optymalizacji sklepu internetowego do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu internetowego - odbiorcą powyższych danych będzie dostawca oprogramowania strony internetowej oraz hostingu strony, Google Inc z siedzibą w USA. Dane przetwarzane w tym zakresie przetwarzane będą do ustania przyczyny biznesowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności Polityka prywatności
   5. w celu zbierania opinii związanych z jakością obsługi oraz dostarczanego towaru - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą powyższych danych będą serwisy obsługujące opnie. Dane przetwarzane w tym zakresie przetwarzane będą do ustania przyczyny biznesowej lub do wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres: rodo@gaia.com.pl.
  8. osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, natomiast w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres: rodo@gaia.com.pl.
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  10. Państwa aktywność na stronie może być wykorzystana w celu przekazania Państwu sprofilowanej reklamy
 20. Korespondencję związaną z obsługą i realizacją zamówienia prosimy kierować na adres sklep@gaia.com.pl, natomiast wszelkie sprawy z zakresu ochrony danych osobowych prosimy wysyłać na adres rodo@gaia.com.pl

Regulamin obowiązujący do 24-05-2018

Regulamin obowiązujący do 24-12-2014