UE Flag
 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.gaia.com.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży bielizny damskiej. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 poz. 827). Kosumentem jest osoba określona w art 22¹ kodeksu cywilnego. Zamawiający towar w sklepie internetowym Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. W trakcie składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check–box.
 3. Właścicielem sklepu internetowego jest „GAIA Sp. z o.o.” z siedzibą w Białymstoku, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15–111 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000225494, NIP: 542-243-86-03, REGON 050586395, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000 zł, w pełni opłacony (Sprzedawca)
 4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:
  1. Telefonicznie pod numerem: 85 65 38 985, 607 987 689
  2. Drogą mailową na adres: sklep@gaia.com.pl
  3. Listownie na adres 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6
 5. Przedmiotem działalności jest sprzedaż bielizny damskiej. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzeczy wolne od wad.
 6. Ceny oferowanych produktów podane są na stronie internetowej przy poszczególnych pozycjach towarowych. Podane ceny są cenami brutto (obejmują podatek VAT) w złotych polskich.
 7. Dodatkowo przy wysyłce towaru doliczany jest do ceny produktu koszt wysyłki (nie dotyczy odbioru osobistego).
 8. Koszt wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztu wysyłki pojawia się w trakcie składania zamówienia, w zależności od wybranej opcji. Ponadto na stronie głównej sklepu znajduję się zakładka z informacją o kosztach i sposobach wysyłki. Wysyłka następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej zapłaty za zamówiony towar.
 9. Towar, w zależności od wyboru Klienta, dostarczany jest w następujący sposób:
  1. Poczta Polska – orientacyjny termin dostawy: do 5 dni roboczych
  2. Kurierem – orientacyjny termin dostawy: następny dzień roboczy
  3. Odbiór osobisty w sklepie „Gaia” w Galerii C.H. Alfa, ul. Świętojańska 13, Białystok, II pietro, sklep 42
 10. Sposób odbioru przesyłki od Przewoźnika (Poczta Polska, firma kurierska) określa Przewoźnik
 11. Podane na stronie internetowej sklepu w chwili składania zamówienia ceny produktów są wiążące. Wszystkie produkty znajdujące się aktualnie w ofercie sklepu internetowego są dostępne.
 12. Zapłata za zamówiony towar następuje w formie:
  1. Kartą kredytową
  2. Przelewem
  3. W systemie PayPal
 13. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę, tj. GAIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15–111 Białystok, tel. 856642307, fax 856641306, e-mail gaia@gaia.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na stronie głównej sklepu (wzór oodstąpienia w formacie pdf), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy wysłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 14. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Konsumenta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu; który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Odesłanie bądź przekazanie Srzedawcy rzeczy następuje pod adresem GAIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1000 lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wyniku odstąpienia od umowy. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Procedura rozpatrywania reklamacji:
  W przypadku reklamacji towarów zakupionych przez Konsumentów w sklepie internetowym prowadzonym przez GAIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok (Sprzedawca) , obowiązuje następująca procedura reklamacji:
  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę prawną lub fizyczną (rękojmia). Towar przed wysłaniem do Klienta podlega sprawdzeniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń na opakowaniu.
  2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.
  3. Sprzedawca nie jest uczestnikiem kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
  4. Reklamacje można zgłaszać listownie na adres podany powyżej. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny, dostępny poniżej.
  5. Jednocześnie ze zgłoszeniem reklamacji należy przesłać zakupiony towar pod adres Sprzedawcy podany powyżej. Przesyłka powinna być dostarczona w sposób zabezpieczający przesyłany towar, zgodnie z zasadami opisanymi w podpunktach h) i i). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany i naprawy rzeczy ponosi Sprzedawca.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Odpowiedź zostanie przesłana na adres wskazany w formularzu reklamacyjnym. O ile w wyniku reklamacji Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy za zakupiony towar, przelew bądź przekaz pocztowy zostanie przesłany zgodnie z danymi umieszczonymi w formularzu reklamacyjnym.
  7. W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedawca zwróci Kupującemu uzasadnione koszty przesłania produktu do reklamacji. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
  8. Zwracany produkt, zakupiony uprzednio u Sprzedawcy, powinien być:
   1. nieużywany
   2. czysty i pozbawiony zapachu
   3. kompletny (wszywki, metki, push-up)
   4. zapakowany w usztywniony karton zabezpieczający produkt i jego opakowanie
  9. Do zwracanego produktu należy dołączyć:
   1. oryginał paragonu bądź faktury (dowód zakupu u Sprzedawcy)
   2. wypełniony formularz reklamacyjny
 16. Na etapie poprzedzającym postępowanie sądowe Konsument ma możliwość podjęcia próby rozstrzygnięcia ewentualnego sporu w drodze mediacji za pośrednictwem miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji konsumenckich, w tym Federacji Konsumentów, a także skorzystania z pomocy stałego, polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej w ramach procedur określonych prawem. Skorzystanie z w/w sposobów rozwiązywania sporów jest dobrowolne.
 17. Do zawarcia umowy (dokonania zakupu) konieczne są do wykonania następujące czynności:
  1. Wybranie określonych towarów
  2. Wybór sposobu dostawy oraz płatności
  3. Uzgodnienie szczegółów (jeżeli dotyczy)
  4. Zapoznanie się i zaakceptowanie podanych informacji i regulaminu
  5. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 18. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 19. Ochrona danych osobowych:
  1. Dane osobowe Klienta podane w trakcie składania zamówienia zostają umieszczone w bazie sprzedawcy. Dane te mogą być przetwarzane przez sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta. Klient wyraża na to zgodę w trakcie składania zamówienia.
  2. Administratorem danych osobowych jest „Gaia Sp. z o.o.” z siedzibą w Białymstoku, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok
  3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Klient ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania i usunięcia.
 20. Wszelką korespondencję należy kierować pod adresem jak w punkcie 14.

Regulamin obowiązujący do 24-12-2014