UE Flag

Regulamin konkursu „Wymarzone wakacje”

REGULAMIN KONKURSU
„Wymarzone wakacje” dla Klubowiczów Klubu Gaia
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wymarzone wakacje” (dalej: Konkurs).
  2. Organizatorem Konkursu jest Gaia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225494, NIP 542-24-38-603, REGON 050586395, kapitał zakładowy: 1 400 000 zł, tel. 85 66 42 307, fax 85 66 42 306, e-mail: bok@gaia.pl
  3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
  4. Konkurs jest organizowany na stronie serwisu:
   1. Facebook na profilu https://www.facebook.com/GAIASpzoo
   2. Facebook na profilu https://www.instagram.com/gaiabielizna/
  5. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook oraz Instagram, w tym nie jest przez te serwisy sponsorowany, prowadzony, administrowany. Facebook oraz Instagram nie biorą udziału i nie pomagają Organizatorowi w przeprowadzeniu Konkursu. Organizator korzysta z serwisu Facebook oraz Instagram do administrowania promocji na własną odpowiedzialność. Organizator informuje, że Facebook oraz Instagram nie odpowiadają za działania podejmowane przez Organizatora w ramach Konkursu (pełne zwolnienie serwisu Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności).
  6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09.08.2022 z chwilą publikacji postu w serwisie Facebook oraz Instagram. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w dniach 09.08.2022 – 23.08.2022 do godz. 23:59
 2. Uczestnicy i zasady udziału w Konkursie
  1. Konkurs skierowany jest do Klubowiczów Klubu Gaia, tj. pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zapisanych do Klubu Gaia, które spełnią łącznie wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  2. Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie powinna posiadać dostęp do urządzenia (np. komputer, tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną przeglądarkę internetową, a także aktywne konto w serwisie Facebook (w przypadku Konkursu na Facebooku) lub w serwisie Instagram (w przypadku Konkursu na Instagramie).
  3. Udział w Konkursie następuje poprzez łączne spełnienie następujących warunków:
   1. akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez napisanie komentarza z odpowiedzią na pytanie konkursowe
   2. wykonanie zadania konkursowego polegającego na opublikowaniu autorskiego komentarza z odpowiedzią na pytanie: Gdzie i z kim spędziłabyś wymarzone wakacje?
  4. Komentarz należy publikować do dnia 23.08.2022 do godz. 23:59
  5. Każdy Uczestnik Konkursu może opublikować tylko jeden komentarz konkursowy.
  6. Uczestnik nie może zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w tym wpisów/komentarzy, które zawierają treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadmi współżycia społecznego.
  7. Uczestnikami w Konkursie nie mogą być pracownicy Organizatora lub osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członkowie rodzin wskazanych osób. Uczestnikami w Konkursie nie mogą być również podmioty działające na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, pracownicy, współpracownicy tych podmiotów oraz członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członka rodziny rozumie się w szczególności: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków krewnych, powinowatych w linii prostej i linii bocznej do trzeciego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  8. Komentarze Uczestników, którzy nie spełnią warunków okreslonych w punktach II.1-7 nie będą brane pod uwagę podczas obrad Komisji konkursowej.
  9. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 3. Wyłonienie zwycięzców. Nagrody.
  1. Zwycięcy zostaną wyłonieni przez powołaną przez Organizatora Komisję konkursową składającą się z 5 osób.
  2. Komisja konkursowa sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonieniem zwycięzców.
  3. W konkursie nagrodzone zostaną łącznie dwie osoby:
   1. jedna osoba, która w ocenie Komisji konkursowej udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe w sewisie Facebook oraz
   2. jedna osoba, która w ocenie Komisji konkursowej udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe w serwisie Instagram.
  4. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 31.08.2022 do godz. 12:00 na profilu Organizatora w serwisie Facebook oraz serwisie Instagram poprzez opublikowanie zwycięskich komentarzy.
  5. Po wyłonieniu Zwycięzców Organizator prześle do każdego z nich prywatną wiadomość poprzez serwis Facebook (w przypadku zwycięskiego komentarza w serwisie Facebook) oraz Instagram (w przypadku zwycięskiego komentarza w serwisie Instagram) z informacją o zwycięstwie oraz z prośbą o podanie danych umożliwiających wydanie nagrody.
  6. Nagrodą w Konkursie dla każdego Zwycięzcy jest voucher o wartości 400 zł na jednorazowe wykorzytanie w sklepie internetowym https://www.gaia.com.pl/ ważny jeden miesiąc od 01.09.2022
  7. Organizator informuje, że Nagrody w Konkursie opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości wygranej (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. - Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, ze zm.). Organizator informuje, że do każdej Nagrody przyznawana jest dodatkowa Nagroda w postaci kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11 % wartości Nagrody. Kwota ta nie zostanie jednak wydana Zwycięzcy. Organizator potrąci ją przed wydaniem Nagrody i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego tytułem podatku od wygranej (zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Potrącenie, o którym mowa powyżej traktowane jest jak wpłata przez Zwycięskiego Uczestnika przed wydaniem Nagrody Organizatorowi kwoty na podatek, w wysokości 10 % wartości Nagrody (zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
  8. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
  9. Warunkiem wydania Nagrody jest podanie Organizatorowi przez Uczestnika danych dotyczących Uczestnika niezbędnych do prawidłowego wywiązania się przez Organizatora z ciążących na nim obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  10. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu Konkursu oraz jego rozstrzygniecia. Każdy Uczestnik może zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora Konkursu.
 4. Prawa autorskie
  1. Prace konkursowe zgłaszane do udziału w Konkursie mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 r., poz. 1062, j.t., ze zm.) – dalej: Utwór.
  2. Z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie w sposób określony w punkcie II.3 Regulaminu Uczestnik powinien posiadać wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do odpowiedzi na pytanie konkursowe – „Gdzie i z kim spędziłabyś wymarzone wakacje?” oraz swoim działaniem nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Z chwilą zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do udziału w Konkursie Utwór powinien być wolny od praw i roszczeń osób trzecich.
  3. Z chwilą zamieszczenia przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie konkursowe na Facebooku lub Instagramie, przeniesieniu na Organizatora ulegają autorskie prawa majątkowe do Utworu, na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalania i zapisywania całości lub części Utworu dowolną techniką pisarską, drukarską, w formie zapisu elektronicznego, jaki będzie potrzebny lub dostępny dla celów publikacji lub rozpowszechniania materiałów,
   2. zwielokrotniania Utworu, w całości lub w części w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym do celów publikacji, jakąkolwiek techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową,
   3. rozpowszechnienia Utworu w całości lub w części w dowolnej ilości egzemplarzy, w każdej formie, w tym poprzez sprzedaż, czasowe udostępnienie w formie subskrypcji, najmem, leasing, użyczenie, odpłatnie jak też nieodpłatnie na dowolnym nośniku, w tym formie wydruku,
   4. rozpowszechnienia Utworu poprzez wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w całości lub części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, na stronach internetowych Organizatora, korespondencji i materiałach przesyłanych drogą elektroniczną, lokalnych sieciach informatycznych, sieciach telefonicznych, za pomocą urządzeń stacjonarnych, telefonii mobilnej i innych środków komunikowania się na odległość, zamieszczenie w chmurze, na portalach społecznościowych, w mediach, w tym, w telewizji, radio, prasie, czasopismach, kinach,
   5. wprowadzania Utworu, w całości lub w części, do pamięci komputerów, serwerów, sieci komputerowych, Internetu, wszelkich urządzeń mobilnych lub elektronicznych, w chmurze,
   6. utrwalanie, zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu Utworu, w postaci części utworu zbiorowego, książkowej, periodycznej, klubowej – łącznie z formą książki / broszury elektronicznej (tzw. e-book), multibooku, audiobooku, epub, mobi, mp3, w dowolnej części lub w całości, w konfiguracji ze wszelkimi innymi utworami, tekstami, komentarzami, recenzjami, opiniami, informacjami, reklamami, obrazami, znakami graficznymi lub słowno- graficznymi;
   7. wykorzystywania Utworu, w całości lub części, przy promocji lub reklamie, w szczególności w ulotkach, reklamie telewizyjnej, na ofertach cenowych, w katalogach, materiałach audiowizualnych, na drukach i innych nośnikach informacji lub reklamy, w formie bilbordów, elementu strony internetowej, jako część produktu, oznaczenia produktu, na portalach społecznościowych, (w tym posty sponsorowane), w materiałach BTL, reklamie LCD; reklamie outdoor, mailingu.
  4. Przeniesienie praw autorskich do Utworu następuje w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie i wygrania Nagrody, o której mowa w punkcie III.6., co stanowi całkowite wynagrodzenie za przeniesienie tych praw na Organizatora.
  5. Przeniesienie praw autorskich do Utworu następuje bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych.
  6. Organizator może przenosić autorskie prawa majątkowe do Utworu na inne osoby, w tym udzielać licencji do korzystania z praw do Utworu.
  7. W przypadku, gdy powstaną nowe pola eksploatacji, nieznane w chwili zawarcia umowy, jak też w sytuacji, gdy Organizator będzie zamierzał wykorzystywać Utwór na nie wymienionych w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji, Uczestnik przeniesie na niego nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do korzystania z Utworu na tych polach eksploatacji.
  8. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwołalne, niczym nieograniczone i nie jest uzależnione od jakichkolwiek dodatkowych warunków.
 5. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników, w tym danych przekazanych w trakcie zgłoszeń do udziału w Konkursie oraz w trakcie jego trwania jest Organizator Konkursu.
  2. Administrator danych osobowych umożliwia kontakt poprzez e-mail: bok@gaia.pl za pomocą telefonu: +48 85 73 32 404, drogą pocztową: GAIA Sp. z o.o., ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, Polska
  3. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: rodo@gaia.pl, za pomocą telefonu: +48 85 66 42 307, drogą pocztową: GAIA Sp. z o.o., ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, Polska
  4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora Konkursu tylko i wyłącznie w celu:
   1. związanym z udziałem w Konkursie, w tym w celu przyjęcia zgłoszenia oraz wyłonienia Zwycięzców i opublikowania informacji o wynikach Konkursu. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”);
   2. w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora – podstawa prawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   3. a w przypadku zwycięstwa w Konkursie ponadto w następujących celach:
   4. w celu związanym z wydaniem Nagrody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   5. w celu spełnienia przez Organizatora obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach podatkowych i o rachunkowości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi;
  5. Dane Uczestników będą przechowywane:
   1. w celu przeprowadzenia Konkursu - przez okres trwania Konkursu oraz wyłaniania Zwycięzców Konkursu jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych
   2. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa
   3. a w przypadku zwycięstwa w Konkursie ponadto:
   4. przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej.
  6. Organizator Konkursu zapewnia Uczestnikom prawo dostępu do treści ich danych oraz prawo ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa Uczestnikowi przysługuje prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych, które ich dotyczą narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa do czynności związanych z wydaniem Nagrody. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa – brakiem możliwości wydania Nagrody.
  9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem uczestnika Konkursu, w tym do profilowania.
  10. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Organizatora, podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
  11. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  12. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wycofania zgody na udział w Konkursie w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Organizator zaznacza, że pomimo wycofania zgody, dane osobowe Uczestnika konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach szczegółowo opisanych powyżej, których przetwarzanie odbywa się w oparciu o podstawy prawne inne niż zgoda, które zostały tam również szczegółowo opisane.

  13. Dodatkowo Organizator informuje, że z uwagi na fakt, że dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane przez Organizatora do celów wynikających z jego prawnie uzasadnionego interesu, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w ww. celu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.
 6. Reklamacje
  1. Organizator ma obowiązek wydać Uczestnikowi Nagrodę wolną od wad. Organizator ponosi odpowiedzialność za wady Nagrody na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi osobiście, korespondencyjnie lub telefonicznie (dane kontaktowe: +48 85 73 32 404)
  3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia ich wpływu do Organizatora.
  4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy opisać problem oraz wskazać dane umożliwiające identyfikację zgłaszającego oraz nawiązanie z nim kontaktu.
  5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu w sprawie zgłoszonej reklamacji w sposób, w który zgłosił reklamacje lub w inny ustalony sposób.
  6. Organizator informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez Organizatora reklamacji, składającemu reklamację poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:
   1. prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta;
   2. prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu Konsument powinien złożyć wniosek do właściwego dla Sprzedającego podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php);
    Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.;
 7. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie jego trwania https://www.gaia.com.pl/regulamin-konkursu
  2. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Załącznik nr 1 – Informacja o prawie do odstąpienia od umowy
 1. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika Nagrody.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Uczestnik musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Uczestnik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizator prześle Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować na adres pocztowy lub adres e-mail: bok@gaia.pl
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Nagrodę należy zwrócić Organizatorowi na adres e-mail bok@gaia.pl niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Uczestnik poinformował Organizatora o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Uczestnik odeśle nagrodę przed upływem terminu 14 dni.
  Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat: …………………………………………………………………………………………………….

  Ja/My (*)…………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy, na podstawie której nabyłam/ nabyłem/ nabyliśmy(*) następujące rzeczy: ………………………………………

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ……………………………………………………………………………………………………

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………………………

  Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………………………

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………………………………………………………………………………………