UE Flag

Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Na etapie poprzedzającym postępowanie sądowe ma Pan/Pani możliwość podjęcia próby rozstrzygnięcia ewentualnego sporu w drodze mediacji za pośrednictwem miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji konsumenckich, w tym Federacji Konsumentów, a także skorzystania z pomocy stałego, polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej w ramach procedur określonych prawem. Skorzystanie z w/w sposobów rozwiązywania sporów jest dobrowolne.